Director: Andrey Zvyagintsev

Writers: Oleg Negin, Andrey Zvyagintsev

Producers: Gleb Fetisov, Sergey Melkumov, Alexander Rodnyansky

Cast: Maryana Spivak, Alexey Rozin, Matvey Novikov, Marina Vasilyeva, Andris Keishs

Cinematographer: Mikhail Krichman

Editor: Anna Mass

Country: Russia / France / Belgium / Germany

Runtime: 127 minutes