Director: Liu Jian

Writer: Liu Jian

Producer: Lynne Wang

Cast: Xiao Zhang, Zhu Changlong, Lao Zhao, Cao Kai, Fang Yuanjun

Cinematographer: Lin Shan

Editor: Minbing Xiaoliu

Country: China

Runtime: 77 minutes