Director: Ai Weiwei

Writers: Boris Cheshirkov, Tim Finch, Chin-Chin Yap

Producers: Ai Weiwei, Chin-chin Yap, Heino Deckert

Cinematographer: Zanbo Zhang, Xie Zhenwei

Editor: Nils Pagh Andersen

Country: Germany / USA

Runtime: 140 minutes